Program februárového zasadnutia súdnej rady sa podarilo prerokovať v dvoch rokovacích dňoch

Publikované

Aj dnes sa stretli sedemnásti aktuálni členovia a členky Súdnej rady Slovenskej republiky za jedným rokovacím stolom. Po úvodných procesných krokoch sa súdna rada zaoberala návrhmi ôsmich kandidátok a kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Ďalšou témou februárového zasadnutia bolo prerokovanie návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Súdna rada okrem vyslovenia podpory navrhovaným zmenám a doplneniam zákona rozhodla, že na základe výsledkov rozpravy predloží ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky podnet na doplnenie zákona o sudcoch a prísediacich. Cieľom tohto podnetu je rozšírenie právnej úpravy hosťujúceho sudcu o možnosť jeho dočasného pridelenia na výkon funkcie hosťujúceho sudcu na krajskom súde, pre obvod ktorého vykonáva funkciu hosťujúceho sudcu. Súdna rada sa následne venovala návrhu predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici podľa zákona o sudcoch a po jeho prerokovaní skonštatovala, že nie sú splnené podmienky na predloženie návrhu prezidentke Slovenskej republiky na odvolanie sudkyne daného súdu. Mimoriadne dlhú diskusiu vyvolalo zaujatie stanoviska k otázke zlučiteľnosti výkonu advokácie počas prerušeného výkonu funkcie sudcu. Súdna rada sa nakoniec zhodla, že výkon advokácie počas prerušenia výkonu funkcie sudcu, sám o sebe, bez zohľadnenia individualít prípadu, nemožno označiť ako správanie v rozpore zo zásadami sudcovskej etiky. Úlohou sudcu s prerušeným výkonom funkcie je, aby v čo najväčšej miere eliminoval vznik rizík, ktoré by mohli viesť k strate predpokladov sudcovskej spôsobilosti pri obnovení výkonu funkcie sudcu. Toto uznesenie podporilo 13 členov súdnej rady zo 16 prítomných.


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}