REAKCIA NA NESPRÁVNE INTERPRETOVANÉ INFORMÁCIE V MÉDIÁCH VO VECI SUDCU DALIBORA MIĽANA

21.05.2021

Viaceré médiá nesprávne interpretovali informáciu o postupe Súdnej rady Slovenskej republiky v prípade sudcu Dalibora Miľana, ktorý si v pojednávanej miestnosti odmieta prekrývať horné dýchacie cesty.

Konanie sudcu Miľana bolo prejednávané na aprílovom zasadnutí súdnej rady, kedy súdna rada zaujala stanovisko, v ktorom dala za pravdu postupu predsedníčky okresného súdu pri zabezpečovaní ochrany zdravia a rešpektovaní protiepidemických opatrení. Toto stanovisko je jednoznačné a z neho plynie, že sudca je povinný v pojednávacej miestnosti nosiť respirátor.

Predsedníčka OS Zvolen Mariana Philadelphyová v rámci svojej zákonnej kompetencie podala proti tomuto sudcovi návrh na začatie disciplinárneho konania pre podozrenie zo závažného disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s výkonom funkcie sudcu. Zároveň podala aj návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu Miľana do právoplatného skončenia tohto disciplinárneho konania.

Návrh predsedníčky súdu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu bol zamietnutý disciplinárnym senátom, pričom disciplinárne konanie vo veci samej naďalej pokračuje.

Disciplinárny senát je samostatná inštitúcia, nezávislá od Súdnej rady Slovenskej republiky. Súdna rada nemá právo vstupovať do rozhodovacej kompetencie disciplinárneho senátu a nejakým spôsobom ovplyvňovať jeho rozhodovanie. Vo veci disciplinárneho konania voči sudcovi Milaňovi rozhodoval prvoinštančný disciplinárny senát. V prípade akýchkoľvek námietok voči tomuto rozhodnutiu je oprávnený konať len odvolací disciplinárny senát. Súdna rada nad disciplinárnymi senátmi vykonáva len dohľad.

Zmenou zákona o sudcoch a prísediacich sa disciplinárne senáty od 1. júla 2017 oddelili od Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Zákon zároveň určil, že dohľad nad konaním disciplinárnych senátov preberá od tohto dňa Súdna rada Slovenskej republiky. Cieľom legislatívnych zmien v oblasti disciplinárneho súdnictva bolo zefektívnenie disciplinárneho konania, a tiež jednoznačné určenie orgánu zodpovedného za dohľad nad plynulosťou disciplinárnych konaní.

nzov

Verejné hlasovanie Súdnej rady vo verejnom vypočutí tretieho kola výberového konania

Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskor…

18.06.2021
nzov

Priamy prenos z online stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos zo zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, verejného vypočutia uchádzačiek a uchádzačov v tretom kole výberového kona…

15.06.2021
nzov

Stanovisko troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. VK 6/2021 z 3.6.2021

Súdna rada Slovenskej republiky ako výberová komisia prijala na zasadnutí dňa 3. júna 2021 uznesenie č. VK 6/2021, ktorým rozhodla, že v treťom kol…

11.06.2021
nzov

Komentár k Bangalórskym zásadám správania sa sudcov po SLOVENSKY

Súdna rada Slovenskej republiky intenzívne pracuje na vytvorení kódexu etických pravidiel, uplatniteľných  pre súdnictvo v Slovenskej republike. In…

11.06.2021