Sudcovia a sudkyne majú možnosť začať podávať svoje majetkové priznania už tieto dni

25.01.2023
Povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery za predchádzajúci rok má každý sudca a každá sudkyňa, ktorí v roku 2022 vykonávali funkciu sudcu. V liste adresovanom všetkým sudcom a sudkyniam Slovenska o tom informoval predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák. Zároveň upriamil pozornosť na to, že hoci lehota na splnenie tejto zákonnej povinnosti je do 31. marca tohto roka, niet žiadnej zákonnej prekážky, aby majetkové pomery deklarovali aj skôr.

Agendu majetkových priznaní sudkýň a sudcov vybavuje Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky. Je pripravená zabezpečiť profesionálnu odbornú výpomoc nielen v prípade otázok, ale aj pri samotnom vypĺňaní elektronického formulára. Všestrannú súčinnosť, konzultačnú činnosť a pomoc zabezpečia odborní zamestnanci Sekcie vyhľadávania informácií o majetkových pomeroch sudcov a o sudcovskej spôsobilosti.

V súvislosti s vypĺňaním majetkových priznaní za rok 2021 zamestnanci sekcie vybavili v prvom štvrťroku 2022 viac ako 800 telefonických žiadostí a prostredníctvom e-mailu poskytli technickú a odbornú podporu vo vyše 300 prípadoch. Dostatočný časový predstih na vypĺňanie majetkového priznania umožní upriamiť pozornosť na eliminovanie častých formálnych, ale aj obsahových nedostatkov.

Všetky majetkové priznania následne preverí šesť trojčlenných kontrolných komisií, ktoré sú zložené výlučne z členiek a členov súdnej rady. Majetkové priznania budú uverejnené na webovom sídle súdnej rady v zákonom určenom termíne.
nzov

Voľba jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v západoslovenskom volebnom obvode

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 22. marca 2023 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. …

22.03.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

22.03.2023
nzov

Členka a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky na Okrúhlom stole o posudzovaní integrity a etických štandardov pri výbere sudcov a sudkýň. Filozofická fakulta UK Bratislava, 21.marec 2023

Na pozvanie Projektového tímu Katedry politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa členka súdnej rady Lucia Berdisová, člen súdnej rady A…

21.03.2023
nzov

Odlišné stanovisko Lucie Berdisovej členky Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu č. 63/2023 zo 16. februára 2023

Stanovisko členky Súdnej rady Slovenskej republiky, vznesené k bodu programu „Trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona a súvisiacic…

20.03.2023