Sudcovia a sudkyne majú možnosť začať podávať svoje majetkové priznania už tieto dni

Publikované
Povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery za predchádzajúci rok má každý sudca a každá sudkyňa, ktorí v roku 2022 vykonávali funkciu sudcu. V liste adresovanom všetkým sudcom a sudkyniam Slovenska o tom informoval predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák. Zároveň upriamil pozornosť na to, že hoci lehota na splnenie tejto zákonnej povinnosti je do 31. marca tohto roka, niet žiadnej zákonnej prekážky, aby majetkové pomery deklarovali aj skôr.

Agendu majetkových priznaní sudkýň a sudcov vybavuje Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky. Je pripravená zabezpečiť profesionálnu odbornú výpomoc nielen v prípade otázok, ale aj pri samotnom vypĺňaní elektronického formulára. Všestrannú súčinnosť, konzultačnú činnosť a pomoc zabezpečia odborní zamestnanci Sekcie vyhľadávania informácií o majetkových pomeroch sudcov a o sudcovskej spôsobilosti.

V súvislosti s vypĺňaním majetkových priznaní za rok 2021 zamestnanci sekcie vybavili v prvom štvrťroku 2022 viac ako 800 telefonických žiadostí a prostredníctvom e-mailu poskytli technickú a odbornú podporu vo vyše 300 prípadoch. Dostatočný časový predstih na vypĺňanie majetkového priznania umožní upriamiť pozornosť na eliminovanie častých formálnych, ale aj obsahových nedostatkov.

Všetky majetkové priznania následne preverí šesť trojčlenných kontrolných komisií, ktoré sú zložené výlučne z členiek a členov súdnej rady. Majetkové priznania budú uverejnené na webovom sídle súdnej rady v zákonom určenom termíne.

Ďalšie tlačové správy