Sudcovia majú za sebou podávanie majetkových priznaní

Publikované

Všetky aktívne sudkyne a sudcovia Slovenska, ktorí v minulom roku vykonávali funkciu sudcu, boli povinní podať do konca marca majetkové priznanie za rok 2023. Do zákonom stanovenej lehoty prijala Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky až 1407 priznaní, hoci celkový počet aktívnych sudkýň a sudcov je 1336. Počet odoslaných majetkových priznaní je teda vyšší ako počet aktívnych sudcov Slovenska. Dôvodom je fakt, že povinnosť si splnili aj niektorí sudcovia, ktorým počas roka zanikla funkcia, prípadne nastúpili do dôchodku.

Agendu majetkových priznaní zabezpečuje Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, konkrétne Sekcia vyhľadávania informácií o majetkových pomerov sudcov a sudcovskej spôsobilosti. Od roku 2021 sa majetkové priznania podávajú už iba elektronickou formou. Od zavedenia elektronického spôsobu podávania majetkového priznania je sudcom k dispozícii aj manuál, ktorý má slúžiť ako pomôcka na jeho správne vyplnenie. Napriek tomu sa mnohí sudcovia a sudkyne obracajú na Kanceláriu súdnej rady so žiadosťou o pomoc, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Do konca marca vybavili zamestnanci kancelárie celkovo 317 telefonátov a 71 e-mailov. Sudcovia prejavili zvýšený záujem o vypĺňanie majetkového priznania pred veľkonočnými sviatkami, kedy bol nápor na technické i odborné poradenstvo najväčší. Najčastejšie zaevidované problémy boli technického charakteru. Až 75 percent z nich sa týkalo generovania nových prístupových kódov. Sudcovia mali najviac požiadaviek na správne vypĺňanie údajov o nehnuteľnom majetku, kde si napríklad overovali, ako uviesť cenu, ako určiť, že ide o dedičstvo alebo dar a podobne. Tieto otázky tvorili až 50 percent zo všetkých. Novovymenovaní sudcovia a sudkyne si zas overovali celý proces podávania majetkového priznania. Mnohí sudcovia využili poradenstvo kancelárie aj niekoľkokrát za deň.

Spomedzi všetkých slovenských sudcov a sudkýň iba deviati nepodali svoje majetkové priznanie v termíne do 31. marca. Z tohto dôvodu im bude zaslaná výzva na deklarovanie majetkových pomerov. Všetky majetkové priznania prejdú kontrolou. Tú vykoná šesť stabilných trojčlenných komisií, ktoré tvoria členky a členovia súdnej rady. V prípade pochybností kontrolná komisia vyzve konkrétneho sudcu na preukázanie majetkového prírastku za minulý rok, prípadne na objasnenie iných okolností spojených s majetkom.


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}