Súdna rada neustanovuje výberové komisie na sudcov a predsedov súdov

29.04.2020

Vzhľadom na to, že sa množia nie celkom presné informácie o tom, kto vytvára komisie na výber sudcov a predsedov súdov, predsedníčka súdnej rady považuje za potrebné informovať verejnosť o aktuálnej právnej úprave kreovania výberových komisií.

Výberové konania na predsedov okresných, krajských a špecializovaného trestného súdu

Tieto výberové konania má v rukách minister spravodlivosti v rozsahu ich vyhlásenia, menovania členov výberovej komisie, organizačného zabezpečenia výberového konania a samotného vymenovania predsedov okresných, krajských a špecializovaného trestného súdu z úspešných kandidátov vybratých výberovou komisiou.

5-člennú výberovú komisiu (vrátane náhradníkov) menuje minister spravodlivosti z databáz kandidátov na členov výberovej komisie vždy po vyhlásení výberového konania, a to tak, že jedného člena výberovej komisie vymenuje minister z kandidátov zvolených súdnou radou (súdna rada má vytvorenú databázu kandidátov na členov výberových komisií - majú v nej byť aspoň 2 kandidáti na členov výberovej komisie) a troch členov vymenuje z kandidátov vymenovaných ministrom (minister spravodlivosti vytvára databázu kandidátov na členov výberových komisií - majú tam byť aspoň 6 kandidáti na členov výberovej komisie). Piateho člena komisie zvolí na žiadosť ministra sudcovská rada súdu, na ktorom sa funkcia predsedu obsadzuje.

Predsedu okresného, krajského a špecializovaného trestného súdu, vymenúva minister na päť rokov zo sudcov, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní, a ktorí nie sú členmi súdnej rady. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu súdu aj opakovane.

Výberové konanie na sudcu krajského súdu, špecializovaného trestného súdu a najvyššieho súdu

Tieto výberové konania majú v rukách predsedovia krajských súdov, špecializovaného trestného súdu a najvyššieho súdu v rozsahu ich vyhlásenia (na počet voľných miest určených ministrom spravodlivosti, s výnimkou najvyššieho súdu, ktorý má samostatnú rozpočtovú kapitolu), menovania členov výberovej komisie a organizačného zabezpečenia výberového konania. Vo výberovom konaní úspešného kandidáta na sudcu krajského, či špecializovaného trestného súdu a najvyššieho súdu, následne na základe výsledkov výberového konania prekladá na súd vyššej inštancie súdna rada (v tomto prípade sa nerozhoduje o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti ani sa návrh kandidáta nepredkladá prezidentovi SR na vymenovanie za sudcu). Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej sedem rokov, ak ide o preloženie na krajský súd do správneho kolégia a najmenej desať rokov v ostatných prípadoch. Na najvyšší súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej 15 rokov.

Keďže do týchto výberových konaní sa môže prihlásiť aj osoba, ktorá nie je sudcom (pri splnení zákonných predpokladov na vymenovanie za sudcu a príslušnej dĺžky právnej praxe), súdna rada na základe výsledkov výberového konania, najskôr rozhoduje o tom, či takýto úspešný kandidát (nesudca) spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti (zjednodušene povedané tzv. previerky spôsobilosti) a následne, keď kandidát úspešne absolvuje aj krátke prípravné vzdelávanie, rozhoduje o predložení kandidáta na sudcu krajského, špecializovaného trestného alebo najvyššieho súdu prezidentovi SR na vymenovanie do funkcie sudcu na konkrétny súd vyššej inštancie.

5-člennú výberovú komisiu (vrátane náhradníkov) menuje predseda príslušného krajského, špecializovaného trestného a najvyššieho súdu, na ktorom sa obsadzuje voľné miesto sudcu (určené ministrom spravodlivosti), tak, že jeden člen je vymenovaný z databázy kandidátov navrhnutých súdnou radou a dvaja členovia sú vymenovaní z databázy kandidátov navrhnutých ministrom; jedného člena výberovej komisie zvolí na žiadosť predsedu súdu sudcovská rada a jedného člena príslušné kolégium súdu, na ktorom sa voľné miesto obsadzuje.

Výberové konanie na miesto sudcu okresného súdu

Výberové konanie na obsadenie voľného miesta sudcu okresného súdu a voľného miesta hosťujúceho sudcu sa od jesene 2017 uskutočňuje ako hromadné výberové konanie kandidátov na sudcov na vopred neurčený počet miest sudcov na súdoch. Toto výberové konanie má v rukách predseda súdnej rady v rozsahu vyhlásenia tohto výberového konania a vymenovania členov výberových komisií. Počet voľných miest kandidátov na sudcov pre jednotlivé obvody krajských súdov určuje minister spravodlivosti po dohode so súdnou radou. Uskutočňuje sa pre všetky obvody krajských súdov v jednom a tom istom termíne a organizačne ho zabezpečujú predsedovia krajských súdov.

5-členné výberové komisie (vrátane náhradníkov) pre hromadné výberové konanie menuje predseda súdnej rady tak, že vždy dvaja členovia výberovej komisie (aj ich náhradníci) v každom obvode krajského súdu sú menovaní z databázy kandidátov navrhnutých súdnou radou (táto databáza musí mať aspoň 16 kandidátov na členov výberových komisií) a dvaja členovia výberovej komisie (aj ich náhradníci) pre každý obvod krajského súdu sú z databázy navrhnutej ministrom spravodlivosti (táto databáza musí mať aspoň 16 kandidátov na členov výberových komisií). Piateho člena výberových komisií pre každý obvod krajského súdu a ich náhradníkov zvolí na žiadosť predsedu súdnej rady príslušné kolégium predsedov sudcovských rád (v každom obvode krajského súdu). Predseda súdnej rady teda z uvedených databáz vyberá naraz 32 členov výberových komisií (z každej databázy po 16 členov výberovej komisie) a zároveň 32 ich náhradníkov (z každej databázy po 16 náhradníkov). Osem členov komisií (po jednom pre každý obvod krajského súdu) a ich náhradníkov menuje predseda súdnej rady na základe návrhov predložených od kolégií predsedov sudcovských rád v jednotlivých obvodoch krajských súdov. Úspešní uchádzači sú zaradení do databázy kandidátov na sudcov vedenej ministerstvom spravodlivosti. Z nej sa obsadzujú voľné miesta sudcov na konkrétnych okresných súdoch ako aj miesta hosťujúcich sudcov podľa poradia kandidátov v databáze. Súdna rada najskôr rozhodne o tom, či kandidát spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, kandidát taktiež musí absolvovať krátke prípravné vzdelávanie a následne súdna rada rozhoduje o predložení kandidáta prezidentovi SR na vymenovanie za sudcu s pridelením na konkrétny okresný súd alebo s pridelením ako hosťujúci sudca do obvodu konkrétneho krajského súdu.

Vo všeobecnosti platí, že databázy kandidátov na členov výberových komisií sú zverejnené na webovom sídle ministerstva spravodlivosti a webovom sídle súdnej rady. Databázy sa priebežne aktualizujú, menia a dopĺňajú. Treba uviesť, že minimálny počet kandidátov na členov výberových komisií určený v zákone je nedostatočný, najmä pre hromadné výberové konanie, avšak v súčasnosti uvedené databázy obsahujú väčší počet kandidátov na členov výberových komisií ako určuje ich minimálny počet zákon.

 

nzov

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnara…

14.10.2021
nzov

List predsedu Súdnej rady Poľskej republiky

Predseda Súdnej rady Poľskej republiky Pawel Styrna doručil 7. októbra 2021 predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi list, ktoré…

08.10.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvodoch krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 7. októbra 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v…

07.10.2021
nzov

17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 27. októbra 2021 …

06.10.2021