Súdna rada Španielskeho kráľovstva (The General Council of the Judiciary) vyhlásením zo 6. novembra 2023 potvrdzuje, že je efektívnym ústavným orgánom ochrany plnej platnosti Ústavy, princípu právneho štátu a integrity súdnej moci.

Publikované

V prílohe uverejňujeme plný text vyhlásenia Súdnej rady Španielskeho kráľovstva (The General Council of the Judiciary) zo 6. novembra 2023 k zamýšľanému prijatiu zákona o amnestii na zločiny v anglickom jazyku ako aj podstatný výňatok z tohto vyhlásenia s neoficiálnym prekladom do slovenského jazyka.

Príloha (originálne znenie) pdf - 109kB

 

Vyhlásenie

Súdnej rady Španielskeho kráľovstva (The General Council of the Judiciary) zo 6. novembra 2023 k zamýšľanému prijatiu zákona o amnestii na zločiny (skrátené, neoficiálny preklad)

I.

Súdna rada sleduje so zvýšeným záujmom názory a stanoviská členov menších  politických strán, vrátane tých, ktoré majú aj zodpovednosť za vládnutie týkajúcich sa možnej amnestie na  zločiny, ku ktorým došlo  pri udalostiach 1. októbra 2017 ako aj tých, ku ktorým došlo pred a aj potom dátume, vrátene zločinov korupcie,  s cieľom brániť Štátu, aby stíhal páchateľov týchto zločinov a tak znovunastolil verejný a ústavný poriadok.


K zámeru prijať takú amnestiu sa verejne vyjadril 28. októbra 2023 aj úradujúci predseda vlády. Po prvé, potvrdil, že došlo k dohode o amnestii s politickými stranami, medzi ktorými je jedna, ktorú vedie niekto, kto  uniká pred spravodlivosťou, pričom je zjavné, že  by osobne profitovala z takého zákona o amnestii.

Po druhé, uviedol, že prijatie takého  zákona o amnestii je v „záujme Španielska“ s cieľom zabrániť pravicovým stranám vládnuť po prípadných opakovaných voľbách.

+++++

IV.

Závery z Vyhlásenia Súdnej rady Španielskeho kráľovstva zo 6. novembra 2023 k zamýšľanému prijatiu amnestie:

Zamieňať „záujem Španielska“ so záujmom úradujúceho predsedu vlády s cieľom vyhnúť sa hypotetickému zostavovaniu vlád strán inej ideológie, ako je jeho vlastná, je niečo zjavne nezlučiteľné s politickou alternáciou, ktorá je ukotvená v základnom princípe politického pluralizmus, a ktorý je podľa článku 1 našej Ústavy nadradenou hodnotou nášho právneho poriadku. Ale urobiť tak výnimkou z uplatňovania zákona s cieľom zabrániť pokračujúcemu konaniu súdov alebo urobiť neúčinným to, čo sa už stalo prostredníctvom rozsudkov, a zmeniť tieto rozsudky iba na mŕtvu literu, je niečo kategoricky nezlučiteľné so zásadou právneho štátu, na základe ktorej, opäť podľa článku 1 našej Ústavy, malo byť Španielsko konštituované a skutočne bolo konštituované... aspoň doteraz. Využitie prijatia zákona o amnestii  na zásah do kompetencií súdnictva ako prostriedku politického vyjednávania predstavuje zvrátenie ústavného režimu, pretože nič by nebránilo dočasnej majorite na súdoch od použitia vlastných kritérií nad rámec ústavných požiadaviek a pod ochranou toho, že takéto pravidlo nemôže byť spochybnené občanmi.

Je tomu tak po prvé preto, že nie je v súlade s princípom právneho štátu ustanoveným v článku 1 našej Ústavy a dokonca ani s princípom zodpovednosti orgánov verejnej moci uvedeným v článku 9.3, že by  politickí lídri  mali byť oslobodení od povinnosti zodpovedať sa za svoje zločiny pred súdmi, bez ohľadu na povahu ich zločinov, ani aby ctižiadostivý predseda vlády mohol získať osobný a politický prospech z toho, že bránil vláde iných politických síl, alebo, vyjadrené naopak, aby mohol zostať vo vláde. Toto znamená degradovať a premeniť náš právny štát na predmet marketingu v službách osobného záujmu, ktorý sa tvári ako „záujem Španielska“.

Po druhé, pretože to znamená vytvorenie politickej triedy, ktorá je právne nezodpovedná a nepotrestaná za svoje zločiny, čo bez toho, aby to bolo odôvodnené akýmkoľvek ústavne legitímnym cieľom, znamená odpor nielen voči princípu zodpovednosti orgánov verejnej moci, ale aj voči základnému princípu rovnosti občanov pred zákonom, ako ju deklaruje čl. 14 Ústavy.

Po tretie, pretože nezávislosť súdov je narušená v jej základnom aspekte: ak je nezávislosť nevyhnutným nástrojom na to, aby súdy mohli konať neutrálne a zaručiť prostredníctvom účinnosti svojich rozhodnutí princíp právnej istoty, tak neexistuje žiadna nezávislosť alebo právna istota, keď politické sily využívajú zákony vo svoj prospech, aby zabránili konaniu súdov. Nesmierne  následky toho, čo oznámil úradujúci predseda vlády, spočíva v tom, že z nezávislosti súdov a právnej istoty, skrátka spravodlivosti, sa stáva chiméra.

A, na záver, Súdna rada Španielska poukazuje na  to, že to čo sa  porušuje opatreniami úradujúceho predsedu vlády nie je len Ústava, ktorú máme my Španieli ako základ nášho spolužitia, ale aj záväzky prijaté Španielskom v článkoch 2 a 19 Zmluvy o Európskej Únii, v zmysle ktorých princípy právneho štátu a súdnej nezávislosti budú plne rešpektované. Je tu však riziko, že príde čas, keď sa Európska únia rozhodne neposkytovať členskému štátu alibi, ktorý nedodržiava jej zásady. Toto riziko  by malo byť v tomto kritickom momente veľmi prítomné v predvídavosti tých, ktorí skutočne zamýšľajú konať v „záujme Španielska“.

V Madride, 6. novembra 2023


Ďalšie tlačové správy