Súdnej rade nebol predložený žiadny návrh na kandidáta na sudcu Súdneho dvora EÚ

12.06.2020

Konferencia zástupcov vlád členských štátov Európskej únie stanovila členským štátom 30. november 2020 ako lehotu na predkladanie návrhov kandidátov na sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie. Majúc na zreteli potrebu dostatočného časového priestoru na voľbu najvhodnejšieho kandidáta vyhlásila predsedníčka súdnej rady voľby na tento post na 29. júna 2020 a zároveň stanovila lehotu na predkladanie kandidátov do 8. júna 2020. Do tejto zákonom stanovenej lehoty nepredložil ani jeden z oprávnených navrhovateľov návrh na kandidáta na sudcu a preto sa voľba dňa 29. júna 2020 neuskutoční. Nakoľko súdna rada predkladá vláde slovenskej republiky návrh kandidáta na sudcu, ktorý bude za Slovenskú republiku pôsobiť na Súdnom dvore Európskej únie, predsedníčka súdnej rady bude ďalej postupovať tak, aby súdna rada predložila do stanovenej lehoty vláde Slovenskej republiky takéhoto kandidáta.

nzov

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnara…

14.10.2021
nzov

List predsedu Súdnej rady Poľskej republiky

Predseda Súdnej rady Poľskej republiky Pawel Styrna doručil 7. októbra 2021 predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi list, ktoré…

08.10.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvodoch krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 7. októbra 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v…

07.10.2021
nzov

17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 27. októbra 2021 …

06.10.2021