Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky vo veci ochrany sudcu Okresného súdu Bratislava I Mareka Fila pred útokmi na jeho integritu a osobnú bezpečnosť v súvislosti s jeho rozhodovacou činnosťou

21.10.2022

Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán sudcovskej legitimity dôrazne odmieta útoky voči osobe sudcu Mareka Fila ako aj voči ktorémukoľvek sudcovi či sudkyni pre ich rozhodovaciu činnosť.

Každý útok na sudcu ako predstaviteľa jednej z troch mocí v štáte je veľmi nebezpečným javom, spôsobilým vážne ohroziť nezávislosť justície a zároveň môže byť priamym ohrozením života sudcov a ich blízkych.

Sudcovia v právnom štáte rozhodujú na základe zákona, nie podľa verejnej mienky ani možnej popularity verdiktu. Aj keď sa to niekedy ťažko prijíma, prirodzenou súčasťou práva je to, že rôzne súdy môžu mať na skutkové a právne otázky prípadov rôzny názor.

Súdna rada Slovenskej republiky, aj keď si uvedomuje nesmierne ťažké následky tragédie, verejne vyzýva k primeranej zdržanlivosti, v rámci ktorej je prípustná odborná a vecná kritika rozhodnutí súdov, ale v žiadnom prípade nie je prípustné ohrozovať osoby sudcov a ich blízkych.

Predseda súdnej rady si uplatnil § 6 ods. 12 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, podľa ktorého člen súdnej rady má právo, aby sa jeho stanovisko vznesené počas zasadnutia súdnej rady pripojilo k rozhodnutiu súdnej rady; toto stanovisko sa zverejňuje rovnako ako uznesenie súdnej rady.

Súdna rada Slovenskej republiky žiada verejných činiteľov, politikov, média aj širšiu verejnosť, aby pod vplyvom tragickej udalosti, ku ktorej došlo 2.10.2022, sa zdržali takých kritík rozhodnutia sudcu Okresného súdu Bratislava I. Mareka Fila o nevzatí obvineného D.D. do väzby, ktoré sú vo svojej podstate nenávistnými útokmi proti profesionálnej a osobnej integrite tohto sudcu, založenými výlučne na rozhorčenej verejnej mienke, bez znalosti všetkých rozhodujúcich skutočností, ktoré mu boli predložené prokurátorom a vyplynuli z výpovede obvineného.

Súdna rada Slovenskej republiky pripomína, že niet najmenších pochybností o tom, že sudca Marek Filo pri prijímaní svojho právneho názoru na dôvodnosť väzby v danom prípade konal nezávisle a nestranne.

Súdna rada Slovenskej republiky opätovne upozorňuje, že nenávistné vyjadrenia, útoky a vyhrážky takého a obdobného druhu sú živnou pôdou na to, aby osoby, ktoré nezvládajú svoje emócie mali dôvod nielen na slovné napádanie, ale aj na priame fyzické napadnutie nielen sudcu Mareka Filu, ale aj iných sudkýň a sudcov, ktorých rozhodnutia nebudú vyhovovať verejnej mienke, názorom verejných činiteľov ako aj jednotlivcov.

Súdna rada Slovenskej republiky je presvedčená, že aj vo vypätých, tragických a pohoršujúcich situáciách sú sudkyne a sudcovia Slovenskej republiky povinní konať a rozhodovať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi, nezávisle, nestranne a riadiac sa výlučne ich svedomím a presvedčením. Také plnenie povinností nesmie byť na ujmu ani jednej sudkyni, ani jednému sudcovi.

Súdna rada Slovenskej republiky však víta každú vecnú kritiku postupov a rozhodnutí súdnej moci. Takú kritiku považuje za jeden z najvhodnejších prostriedkov na skvalitnenie výkonu justície a získanie potrebnej dôvery verejnosti k súdnictvu, ktorá je nevyhnutná na dobrú povesť všetkých sudkýň a sudcov Slovenskej republiky. 

Súdna rada Slovenskej republiky by ocenila, ak by sa toto stanovisko ústavného orgánu sudcovskej legitimity stretlo s pochopením celej spoločnosti.

nzov

Oznámenie o termíne a mieste konania ústnej časti hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave Ústna časť hromadného…

30.11.2022
nzov

Súdna rada zvolila troch kandidátov na európske súdy

Voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie ako aj voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva vyhl…

15.11.2022
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční: 15. novembra 2022 o 11.30 …

08.11.2022
nzov

Príhovor prezidenta ENCJ počas návštevy Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád v Budapešti

V októbri toho roka sa členovia Výkonnej rady ENCJ stretli v Budapešti. Cieľ návštevy bol zistiť  aktuálny stav právneho štátu v Maďarsku a predovš…

28.10.2022