Vladimír Sklenka klamal OČTK v prípade predsedníčky súdnej rady

13.03.2020

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, má vedomosť o tom, že bývalý sudca Vladimír Sklenka, na ktorého podala úspešný disciplinárny návrh sa vyjadroval aj k jej osobe. Vladimír Sklenka je v situácii, ktorú si privodil svojim protizákonným konaním, čím dehonestoval dôveru v justíciu. Javí sa, že sa ďalším trestným činom, a to krivým obvinením, či ohováraním, snaží privodiť si lepšiu životnú situáciu a výhodnejšie postavenie v možnom trestnom konaní. Ide o človeka, ktorý sa priznáva k páchaniu rozsiahlej trestnej činnosti a v záujme zachovania slobody vo svoj prospech, prekrúca skutočnosti tak, aby zámerne zdiskreditoval viaceré osoby.

Predsedníčke súdnej rady bolo signalizované, že nemá voči danému sudcovi podnikať žiadne disciplinárne kroky, keďže jej to v budúcnosti „spočíta“. Napriek tomu sa nedala zastrašiť a okamžite rozhodla, z titulu svojej kompetencie, podať na jeho osobu disciplinárny návrh.

Pokiaľ ide o vec, ku ktorej Vladimír Sklenka hovorí, že „počul z počutia, že sa predsedníčka súdnej rady mala o daný spis zaujímať“, tak treba uviesť vec na pravú mieru. Predsedníčka sa o tento spis zaujímala len z titulu funkcie predsedu súdnej rady pri vybavovaní podnetu občana na disciplinárne konanie voči sudkyni, vyššiemu súdnemu úradníkovi, ako aj voči postupu predsedu súdu.Daný podnet vybavoval Odbor legislatívny a právny Kancelárie Súdnej rady SR ešte v roku 2017 a je riadne zaevidovaný a archivovaný Kanceláriou Súdnej rady SR. V žiadnom prípade tak nemohlo ísť o žiadny pokus oovplyvňovanie akejkoľvek strany alebo akékoľvek iné nekalé konanie. Predsedníčka súdnej rady preto podá na Vladimíra Sklenku trestné oznámenie.

nzov

Súdna rada si zvolila svojho podpredsedu

Jedným z bodov programu septembrového zasadnutia bola aj voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Toho si volia spomedzi seba členovia s…

22.09.2020
nzov

13. a 14 zasadnutie súdnej rady bude aj za účasti verejnosti

S ohľadom na blížiaci sa termín konania 13. a 14. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky a opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slo…

17.09.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka k akcii Národnej kriminálnej agentúry PLEVEL

Dnes slovenské súdnictvo a celá verejnosť sú opäť svedkami zatýkania sudcov a advokátov.  Národná kriminálna agentúra (ďalej len „NAKA“) spustila a…

14.09.2020
nzov

14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 22. septembra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľs…

07.09.2020