Voľby prísediacich sudkýň / prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

03.01.2022

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 1. decembra 2021 podľa § 27a ods. 3 v spojení s § 27fb ods. 3 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnej rade“), na základe poverenia predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky zo dňa 15. novembra 2021 pod číslom SR 672/2021-3507, voľbu prísediacich sudkýň/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 20. januára 2022 od 9.00 hod. v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky.

Oprávnení navrhovatelia podľa §27fb ods. 1 zákona o súdnej rade mohli predkladať návrhy kandidátov na základe predĺženia lehoty na predkladanie návrhov kandidátov na prísediace sudkyne/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky do 23. decembra 2021.

V tejto lehote bolo predložených 18 návrhov kandidátov na prísediace sudkyne a prísediacich sudcov:

doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD. docentka, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

JUDr. Zdenka Benčíková, advokátka

JUDr. Lucia Kolníková, advokátka

Mgr. Eva Kováčechová, advokátka

JUDr. Beáta Kaprinayová, advokátka

JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M., vedúci Katedry ústavného práva a teórie práva Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., odborný asistent na Katedre ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave

doc. JUDr. Marián Giba, PhD., docent, Katedra ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave

prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD., profesor, Univerzita Komenského v Bratislave

JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., advokát

prof. h.c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., profesorka, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

JUDr. Michaela Kajabová, advokátka

JUDr. Jitka Johana Hasíková, advokátka

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., profesor, Univerzita Komenského v Bratislave

JUDr. Zuzana Čížová, advokátka

doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD., docentka, riaditeľka Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, externá poradkyňa na Ústavnom súde Slovenskej republiky

Mgr. Marcel Drgon, advokát

Mgr. Marianna Leontiev, advokátka

nzov

Informácia o 1. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 13. januára  2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej r…

13.01.2022
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

13.01.2022
nzov

2. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. januára 2022 …

12.01.2022