Výberové konania na funkciu odborného justičného stážistu

Výberové konanie na funkciu odborného justičného stážistu pre vopred určený počet voľných miest stážistov pre obvody krajských súdov pdf - 662kB

Zoznam členov výberovej komisie vo výberovom konaní na funkciu odborného justičného stážistupdf - 411kB

Obsahová náplň odbornej justičnej stáže pdf - 451kB
 

Oznámenie o konaní ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Žiline

Ústna časť výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Žiline sa uskutoční dňa 18. novembra 2021 o 12,30 hod. na Krajskom súde v Žiline, Orolská č. 3, 010 01 Žilina, v zasadacej miestnosti na 4. poschodí.


Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Košiciach

Ústna časť výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Košiciach sa uskutoční na Krajskom súde v Košiciach, dňa 11. novembra 2021 o 11.00 hod.
 

Oznámenie o termíne a mieste konania ústnej časti výberového konania na obsadenie funkcie odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici

Ústna časť výberového konania na obsadenie funkcie odborného justičného stážistu pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici sa bude konať dňa 11. novembra o 13.00 hod. na Krajskom súde v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica, zasadacia miestnosť č. 204.

 

Oznámenie miesta a času konania ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu pre obvod Krajského súdu v Bratislave

Ústna časť výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu pre obvod Krajského súdu v Bratislave sa uskutoční dňa 11. novembra 2021 so začiatkom o 10.00 hod. na Krajskom súde v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, v miestnosti č. dv. 242 (II. posch.).


Oznámenie o zrušení výberového konania na justičných čakateľov

Výberové konanie na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii štátny radca - justičný čakateľ, ktoré sa bude konať 16. apríla 2020 pdf