Výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky - zverejnenie dokumentov

05.03.2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 28b zákona o sudcoch zabezpečil zverejnenie dokumentov týkajúcich sa kandidátov na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky. V prípade záujmu sa bližšie informácie o detailoch výberového konania ako aj prehľade prihlásených uchádzačov dozviete po kliknutí na priložený link:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vyberove-konania-v-rezorte/Detail-vyberoveho-konania.aspx?Ic=13517

Upozornenie

Program určený na uverejňovanie týchto informácií na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky  je technicky  nastavený tak, že súčasne s uverejnením týchto dokumentov vyhodnocuje aj to, či uchádzači spĺňajú alebo nespĺňajú predpoklady určené na účasť vo výberovom konaní. Toto vyhodnocovanie však nepatrí do kompetencie ministerstva spravodlivosti.  Splnenie predpokladov na zaradenie do výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vyhodnocuje výlučne Súdna rada Slovenskej republiky v súlade s podmienkami určenými vo vyhlásení výberového konania. Preto vyhodnotenie publikované na webovom sídle ministerstva spravodlivosti nemá žiaden právny význam a nemožno na neho prihliadať. 

nzov

Súdna rada v kompletnej zostave

Koncom minulého roka sa vzdal členstva v súdnej rade Juraj Kliment.  Zostalo jedno voľné miesto, ktoré obsadzuje  vláda Slovenskej republiky.  Súdn…

16.04.2021
nzov

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky – verejné hlasovanie v druhom kole výberového konania

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší…

16.04.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 16. apríla 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a…

16.04.2021
nzov

Zmena vyhlásenia druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák zmenil vyhlásenie druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvy…

16.04.2021