Vyjadrenie predsedníčky súdnej rady k situácii v justícii

13.03.2020

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, pozorne sledovala, ako ústavný súd rozhodne o sudcoch, zadržaných v akcii Búrka a akým spôsobom sa vysporiada s danou situáciou. U piatich sudcov ústavný súd udelil súhlas na rozhodovanie o možnom vzatí do väzby. Rozhodovať bude Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Títo piati sudcovia sú naďalej zadržaní. U ôsmich sudcov nedal súhlas na vzatie do väzby. Ústavný súd uviedol, že:„... Ústavný súd nemá za úlohu v procese rozhodovania o väzbe suplovať či kontrolovať orgány činné v trestnom konaní a ani sudcu pre prípravné konanie či súd. Jeho úloha je vytvoriť ústavnú hrádzu voči prípadným pokusom neústavným spôsobom zasiahnuť do súdnej moci. K takej situácii by mohlo dôjsť napríklad v tom prípade, ak by návrh na vyslovenie súhlasu na vzatie do väzby bol natoľko všeobecný či povrchný, že by z ústavného hľadiska nebolo možno ospravedlniť, prečo je nevyhnutné uprednostniť obmedzenie osobnej slobody sudcu ako reprezentanta nezávislej súdnej moci pred vykonávaním trestného stíhania jeho osoby na slobode. Iba formálne, nie vecné zdôvodnenie návrhu generálneho prokurátora na vyslovenie súhlasu na vzatie sudcu do väzby, obmedzenie sa iba na citáciu zákona bez poskytnutia adekvátnej zrozumiteľnej vysvetľujúcej argumentácie či lakonický prednes dôvodov na trestné stíhanie sudcu či obmedzenie jeho osobnej slobody väzbou by mohli predstavovať hrozbu zásahu do súdnej moci spôsobom, ktorý je ústavne neudržateľný.“ Ústavný súd nerozhodoval o dôvodnosti vzneseného obvinenia, všetci sudcovia vrátane ôsmich, ktorí nebudú väzobne stíhaní, ostávajú aj naďalej obvinení.

Predsedníčka súdnej rady chce dôrazne deklarovať, že daná situácia v justícii nie je dobrá. Nemožno však akceptovať akékoľvek prostriedky, ktorými by sa nezákonným spôsobom zasiahlo do osobnostných práv človeka a na dôvažok aj do nezávislosti justície. Takéto konanie je v absolútnom rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu i trojdelením moci. Treba dodať, že pokiaľ sa ktorýkoľvek občan -a obzvlášť sudca - dopustí akejkoľvek protiprávnej činnosti, má byť za to riadne potrestaný, avšak v ústavnoprávne a zákonne súladnom procese.

Predsedníčka súdnej rady zároveň sleduje dlhodobé pokusy o narušenie princípov demokratického a právneho štátu aj od niektorých budúcich vládnych politikov, čo je absolútne neprijateľné. Týka sa to najmä vyhlásení o rušení Súdnej rady SR, orgánu, ktorý bol zriadený ako záruka nezávislej justície pri vstupe do Európskej únie. Urobí všetko pre to, aby demokracia na Slovensku „nezomrela“. Obráti sa preto na európske inštitúcie, aby aj oni monitorovali aktuálne dianie v našej krajine.

ENGLISH VERSION pdf


 

nzov

Súdna rada si zvolila svojho podpredsedu

Jedným z bodov programu septembrového zasadnutia bola aj voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Toho si volia spomedzi seba členovia s…

22.09.2020
nzov

13. a 14 zasadnutie súdnej rady bude aj za účasti verejnosti

S ohľadom na blížiaci sa termín konania 13. a 14. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky a opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slo…

17.09.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka k akcii Národnej kriminálnej agentúry PLEVEL

Dnes slovenské súdnictvo a celá verejnosť sú opäť svedkami zatýkania sudcov a advokátov.  Národná kriminálna agentúra (ďalej len „NAKA“) spustila a…

14.09.2020
nzov

14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 22. septembra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľs…

07.09.2020