Zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky – verejné vypočutie a hlasovanie v treťom kole výberového konania

14.05.2021
Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky:

- dňa 16. a 17. júna 2021 o 09:00 hod. prostredníctvom dištančnej formy s programom verejného vypočutia uchádzačiek a uchádzačov o funkciu sudkyne/sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky;

- dňa 18. 6. 2021 o 10:00 hod. prostredníctvom dištančnej formy s programom verejného hlasovania o uchádzačkách a uchádzačoch o funkciu sudkyne/sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.

Hlasovanie a vyhlásenie jeho výsledku sa vykoná podľa poradia, v ktorom boli uchádzačky a uchádzači verejne vypočutí.
nzov

Verejné hlasovanie Súdnej rady vo verejnom vypočutí tretieho kola výberového konania

Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskor…

18.06.2021
nzov

Priamy prenos z online stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos zo zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, verejného vypočutia uchádzačiek a uchádzačov v tretom kole výberového kona…

15.06.2021
nzov

Stanovisko troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. VK 6/2021 z 3.6.2021

Súdna rada Slovenskej republiky ako výberová komisia prijala na zasadnutí dňa 3. júna 2021 uznesenie č. VK 6/2021, ktorým rozhodla, že v treťom kol…

11.06.2021
nzov

Komentár k Bangalórskym zásadám správania sa sudcov po SLOVENSKY

Súdna rada Slovenskej republiky intenzívne pracuje na vytvorení kódexu etických pravidiel, uplatniteľných  pre súdnictvo v Slovenskej republike. In…

11.06.2021