Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie

04.06.2021

Súdna rada Slovenskej republiky zasadala 3. júna 2021 ako výberová komisia na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky.

Na programe tohto zasadnutia bolo:

- rozhodovanie o prípustnosti účasti uchádzačov, ktorí neuspeli vo verejnom vypočutí v prvom kole, v treťom kole výberového konania;
- rozhodovanie o zaradení uchádzačov do tretieho kola výberového konania a
- žrebovanie poradia uchádzačov vo verejnom vypočutí tretieho kola výberového konania.

Súdna rada konajúca ako výberová komisia rozhodla o neprípustnosti účasti uchádzačov, ktorí neuspeli vo verejnom vypočutí v prvom kole, v treťom kole výberového konania, o nezaradení žiadneho uchádzača do tretieho kola tohto výberového konania a súčasne zrušila žrebovanie poradia uchádzačov vo verejnom vypočutí, ktoré sa malo konať 16. a 17. júna 2021; súčasne boli zrušené aj zasadnutia výberovej komisie, ktoré sa mali konať v týchto dňoch.

Uznesenie VK 6/2021

Uznesenie VK 7/2021

Zápisnica

 
nzov

Verejné hlasovanie Súdnej rady vo verejnom vypočutí tretieho kola výberového konania

Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskor…

18.06.2021
nzov

Priamy prenos z online stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos zo zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, verejného vypočutia uchádzačiek a uchádzačov v tretom kole výberového kona…

15.06.2021
nzov

Stanovisko troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. VK 6/2021 z 3.6.2021

Súdna rada Slovenskej republiky ako výberová komisia prijala na zasadnutí dňa 3. júna 2021 uznesenie č. VK 6/2021, ktorým rozhodla, že v treťom kol…

11.06.2021
nzov

Komentár k Bangalórskym zásadám správania sa sudcov po SLOVENSKY

Súdna rada Slovenskej republiky intenzívne pracuje na vytvorení kódexu etických pravidiel, uplatniteľných  pre súdnictvo v Slovenskej republike. In…

11.06.2021