prof. JUDr. Ján MAZÁK, PhD.

Jan Mazak web2
Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky

Ž I V O T O P I S
 

Odborné skúsenosti

 

Súčasná pozícia:

 

od 2020

predseda Súdnej rady Slovenskej republiky

od 2004

profesor na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (www.pravo.upjs.sk)

 

 

Predchádzajúce pozície:

 

1994 – 2004

odborný asistent, docent a mimoriadny profesor na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

2006 – 2012

generálny advokát Súdneho dvora Európskych spoločenstiev resp. Európskej únie

2000 – 2006

predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

1998 – 2000

štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR

1990 – 1998

advokát

1978 – 1990

sudca všeobecného súdu, námestník predsedu a predseda súdu

 

 

Dodatočné vykonávané pozície:

 

2018 – 2022 

člen dvanásťčlennej výberovej komisie so sídlom v Bruseli podľa čl. 14 ods. 3 nariadenia Rady EÚ 2017/1939, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (2018-2022)

2016 – 2019

člen the Board of Trustees of the ERA, Trier

2014 – 2019

poradca prezidenta SR pre otázky súdnictva a právneho poriadku

2014 – 2017

člen vedeckého výboru v grantovom projekte FreSsco na Právnickej fakulte v Gente, Belgicko

2012 – 2016

člen Výboru pre výber kandidátov na sudcov Súdu pre verejnú službu v Luxemburgu

2013 – 2014

člen Expertnej skupiny Európskej komisie pre eurodlhopisy a európsky dlhový fond

1998 – 2000

podpredseda Legislatívnej rady vlády SR

1993 – 1998

poradca Ústavného súdu SR

 

 

Vzdelanie a prax:

 

2007

profesor občianskeho práva

2004

mimoriadny profesor európskeho práva

2002

PhD.

1999

docent

1978

JUDr.

1973 – 1978

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

 

 

Jazykové schopnosti

 

Materinský jazyk:

slovenský

Iné  jazyky:

anglický

francúzsky

český

porozumenie – počúvanie

C2

C2

C2

porozumenie – čítanie  

C2

C2

C2

znalosť slovom – konverzácia

C2

C1

C2

znalosť slovom – plynulosť hovorenia

C2

C1

C2

znalosť písmom

C1

B2

C1

 

 

Dodatočné informácie

 

Vedecká činnosť:

člen redakčnej rady časopisu Bulletin slovenskej advokácie

 

člen Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva pri Rade Európy za SR (tzv. Benátska komisia) od novembra 2004 do 2007

 

člen Európskej society verejného práva (od 2005)

 

člen Expertnej skupiny Európskej komisie pre eurodlhopisy a európsky dlhový fond (2013-2014)

 

zodpovedný riešiteľ vedeckého projektu “Záväznosť a aplikovateľnosť Charty základných práv Európskej únie pre členský štát a v členskom štáte s osobitným zreteľom na súdnu moc v Slovenskej republike“ (2013-2016) podporovaného grantovou agentúrou APVV (APVV-0814-12)

Právne vyznamenania:

2. miesto v kategórii autorská cena za najlepšiu odbornú monografiu v SR na Karlovarských právnických dňoch 2012 za monografiu „Lisabonská zmluva. Ústavný systém a súdna ochrana“ (Bratislava : IURA EDITION, 2011. - 306 s.)

 

 

Výber z najvýznamnejších prác:

Mazák, J.: Unconstitutional Constitution: A Revolutionary Decision of the Constitutional Court of the Slovak Republic or only a Decision of Ultra Vires? Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2020, s. 311-315.

Mazák, J, - Orosz, L.: Quashing the decisions on amnesty in the constitutional system of the Slovak Republic: Opening or closing Pandora's box?  In: The Lawyer Quarterly Roč. 8, č. 1 (2018), s. 1-21.

Mazák, J. - Jánošíková, M.: The Charter of fundamental rights of the European union in proceedings before Courts of the Slovak. Košice (Slovensko): Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. – 278 strán.

Mazák, J.: Nové občianskoprocesné kódexy a právo Európskej únie: Nezabudli sme na základné princípy? Bulletin slovenskej advokácie č. 3/2016.

Mazák, J.:  Nepredloženie prejudiciálnej otázky a zodpovednosť za výkon verejnej moci súdmi: Súdny dvor Európskej únie sa užitočne opakuje. In Bulletin slovenskej advokácie, 12/2015, s. 8 - 13.

Mazák, J. - Jánošíková, M.: Charta základných práv v konaní o súlade právnych predpisov: Zatiaľ rutina namiesto doktríny. In Právny obzor, 6/2015, s. 590 - 602.

Mazák, J.: Sloboda prejavu v Charte základných práv EÚ ako test práva členského štátu. In Vozár, J. a kol.: Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. Bratislava: VEDA, 2015, 224 strán.

Mazák, J.: Ciele a problémy výskumu používania Charty základných práv Európskej únie v konaní pred súdmi a inými orgánmi právnej ochrany v Slovenskej republike. In Charta základných práv Európskej únie a výzvy s ňou spojené (Zborník vedeckých prác z vedeckej konferencie). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. 

Odkaz Súdneho dvora EÚ vnútroštátnym súdom o aplikovateľnosti a pôsobnosti Charty základných práv EÚ: Rozsudky vo veciach Aklagaren Fransson a Melloni, Mazák Ján a kol. 2014. In: Právny obzor. Roč. 97, č. 2 (2014), s. 115-130.

Mazák, J. - Moser, K. M.: Adjudication by Reference to General Principles of EU Law: A – Second – Look at the Mangold Case Law.  In:f  Judging Europe´s Judges. (eds: Maurice Adams, Johan Meeusen, Gert Straetmans and Henri de Waele). Hart Publishing. Oxford. 2013, p.61-86.

Charta základných práv Európskej únie v doktríne Ústavného súdu Slovenskej republiky: prvé výsledky a mierne hodnotenie. In: Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj] - Roč. 1, č. 1 (2013), p. 9-20.

Lisabonská zmluva. Ústavný systém a súdna ochrana. Ján Mazák, Martina Jánošíková. Bratislava, IURA EDITION, 2011, 306 strán.

Locus standi v konaní o neplatnosť: od Plaumannovho testu k regulačným aktom. In: Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práv.  Roč. 150, č. 3 (2011), s.219-231.

Mazák, J. - Jánošíková, M.: Základy práva Európskej únie. Bratislava, IURA EDITION, 2009, 752 strán.

{{!-- Filetypes --}}